Σελίδα Καθηγητή


teaching_computer.png


Εισαγωγή:
O καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σενάριο για να ξεφύγει απο την αυστηρά θεωρητική διδασκαλία του μαθήματος ανάπτυξης
εφαρμογών(ή και άλλων μαθημάτων προγραμματισμού) . Έτσι θα καταφέρει να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους βοηθήσει να
κατανοήσουν στη πράξη τι είναι ο προγραμματισμός. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές να πειραματιστούν ,εκτελώντας προγράμματα
με διαφορετικά δεδομένα καθε φορά ή και τροποποιώντας τον κώδικα.Συνεπώς με τη χρήση αυτού του σεναρίου, εκτός απο τα παραπάνω,
επιτυγχάνεται και η αύξηση της αποδοτικότητας των τελευταίων.

Μαθητές:
Χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων . Καλό είναι οι μαθητές να είναι είναι διαφορετικών επιδόσεων σε κάθε ομάδα για να
επιτευχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και η συνεργασία.

Στόχος:
Γνωστικός στόχος των εργασιών των ομάδων είναι να μάθουν ναχρησιμοποιούν τη γλωσσομάθεια, να προβληματιστούν και να παρουσιάσουν
ένα πλήθος διαφορετικών υλοποιήσεων για την ίδια άσκηση.
Παιδαγωγική και διδακτικοί στόχοι είναι να υποστηριχθεί η ομαδικότητα, η συνεργασία και να αξιοποιηθεί η προσωπική εμπειρία των μαθητών,
ώστε να αποκτήσει προσωπικό νόημα για αυτούς η μάθηση. Επίσης αναπτύσσεται ο διάλογος και καλλιεργούνται δεξιότητες έκφρασης του λόγου
και οργάνωσης στρατηγικών.Τέλος, οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται και να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Αναλυτικό Πρόγραμμα:
To σενάριο σχετίζεται κυρίως με τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάπτυξης Εφαρογών της Γ λυκείου, αυτό όμως δεν αποκλείει τη χρήση του και
σε άλλα μαθήματα προγραμματισμού.

Διαδικασία:
Oι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δυο ατόμων και αναλαμβάνουν μια άσκηση που θα υλοποιήσουν σε περιβάλλον γλωσσομάθειας.
Πρέπει να την υλοποιήσουν με 2 τουλαχιστον τρόπους, τους οποίους μετά θα αξιολογήσουν. Μπορουν να βοηθηθούν απο χρήσιμο υλικό
το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα μαθητή στο πεδίο διαδικασία.

Αξιολόγηση:
O εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τη διαδικασία και τη τελική εργασία.
Βασικοί άξονες είναι:

Οργάνωση

Συμμετοχικότα

Αξιοποίηση χρόνου

Εντοπισμός επαρκούς υλικού

Εντοπισμός κατάλληλου υλικού

Μορφή εργασίας

Δομή

Πρωτοτυπία

Επικοινωνία

Πηγές:
http://spinet.gr/glossomatheia/
http://www.e-yliko.gr/Search.aspx?k=%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1&s=e-yliko
http://users.sch.gr/tsakarak/Yliko_Blog/Gel/Glwssoma8eia_Ta_Prwta_Vimata-Samiou.pdf
http://www.neural.uom.gr/Documents/projects/Thesis13.pdf
http://users.otenet.gr/~genic/tests.htm
http://www.it-seminars.com/aepp.htm
http://www.youtube.com/watch?v=E5qNda7CAiE